Header Stichting Wensambulance Utrecht

Onze Financiën

Stichting WensAmbulance Utrecht heeft van de belastingdienst de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend gekregen.

Statutaire naam:

Stichting WensAmbulance Utrecht

RSIN registratienummer:

856527105

Postadres:
Postbus 56,
3970 AB  Driebergen-Rijsenburg
 
Bankrekening:
NL60 INGB 0007 5115 90
 
Activiteiten:

Het bestuur heeft een jaarplan opgesteld voor 2024.

Verantwoording financiën:

Hier vindt u de Jaarrekening 2023 inclusief een toelichting.

Doelstelling:

De stichting WensAmbulance Utrecht heeft als doel: het op professionele wijze vervoeren van personen in hun (pre)terminale fase conform de door hen gewenste wensen en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een of meerdere ambulances.

In de oprichtingsakte zijn de statuten van de stichting opgenomen.

Organisatie & Bestuur:

Het bestuur heeft een Ondernemingsplan opgesteld.

Beloningsbeleid:

De stichting WensAmbulance Utrecht is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.
Ook het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden die ze verrichten.